צדדים קשורים

להלן הצדדים הקשורים לחברה כמוגדר בתקנה  1 לתקנות הפיקוח על שירותים

פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים):

– הדירקטורים ומנכ”ל החברה וכן כל החברות בהן מחזיק מי מהם (ככל שקיימות כאלה) 20% או יותר מהון המניות או אמצעי השליטה.

– הסתדרות העובדים הכללית החדשה – איגוד המקצועות הטכניים, איגוד המשפטנים, האיגוד הארצי של הרוקחים, איגוד הפרה-רפואיים, איגוד הרנטגנאים, איגוד הפיזיוטרפיסטים וארגון הפרקליטים. וכן תאגידים אשר ההסתדרות הכללית או האיגודים המקצועיים האמורים, מחזיקים בהם 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה לרבות:

– החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע”מ.

– ק.ה.ר – קרן השתלמות לרוקחים בע”מ.

– יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופות גמל בע”מ.

– קופת הגמל המנוהלת על-ידי החברה.

– קופות גמל השייכות לקבוצת המשקיעים של פסגות ניירות ערך בע”מ (להלן:”פסגות”).

-פסגות או מי שמחזיק 20% ומעלה מאמצעי השליטה בפסגות או מי שנשלט על-ידי אחד מהם.

sadot_2_2
(*) יתר הזכויות הן של העמיתים בקופה

צדדים קשורים – פסגות ניירות ערך בע”מ

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2018

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2017

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 2 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 1 2016


דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2015

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2015

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 2 2015

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 1 2015


דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2014

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2014

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 2 2014

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 1 2014


דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2013

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2013

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 2 2013

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 1 2013


דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2012

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  09/2012: במהלך רבעון 3 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  06/2012: במהלך רבעון 2 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  03/2012: במהלך רבעון 1 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  12/2011: במהלך הרבעון הרביעי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  09/2011: במהלך הרבעון השלישי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  06/2011: במהלך הרבעון השני לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  03/2011: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  12/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  09/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  06/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  03/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


שדות מסלול כללי, שדות מסלול אג”ח  12/2009: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים