מידע למעסיק – מידע כללי

קופת גמל שדות – הינה קופת גמל מפעלית המיועדת לעמיתים המדורגים בדרוג המקצ”טים ,משפטנים , רוקחים , פרה רפואיים , פרקליטים , רנטגנאים, פיזיוטרפיסטים,מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת.

ניתן להפקיד לקופה כספי תגמולים לשכירים (הפרשות מעסיק לצד הפקדות עובד) או תגמולים לעצמאים.

קופת גמל במעמד שכיר:

הצטרפות לקופת גמל

על מנת להצטרף לקופת גמל על העובד למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (המצוי תחת הלשונית “טפסים להורדה” באתר האינטרנט (להורדת הטופס נא לחץ כאן) , לצרף תצלום תעודת זהות ולהעביר את המסמכים לאחד מסניפי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ.

 • הפקדות – תגמולים לשכירים
 • שיעור ניכוי עובד עד 7% משכרו של העובד.
 • שיעור ניכוי מעסיק עד- 7.5% משכרו של העובד.

העובד יכול להפנות בקשה למעסיק להגדלת שיעור הניכוי שלו עד לשיעור 7% כאמור לעיל ללא תלות בהגדלה של הפרשות המעסיק עם זאת, הפרשת המעסיק והפקדת העובד עדיין חייבות להיות זהות עד לשיעור של 5%.

הפקדות מעסיק מעבר לתקרת הכנסה המזכה (בסך 7,300 ? נכון ל-01/06) ומהוות   הכנסה לעובד ומחייבות זקיפה על ההכנסה החייבת במס.

  קופת גמל במעמד עצמאי:

 • כאשר העובד במסגרת הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת בחר להמשיך לחסוך בקופת גמל בגין רכיבי עבודה נוספת מופקדת לזכותו הפרשת המעסיק בשיעור 7% מרכיבי עבודה אלו בחשבון במעמד עצמאי בקופה.
 • העובד רשאי לבצע לחשבון הנ”ל או לחשבון אחר שבחר לפתוח במעמד עצמאי הפקדות וולונטריות כאשר ב- 5 שנים הקודמות לנזילות מוגבל סך ההפקדות ל- 155,000 ש”ח בשנה לקופה.
 • ההצטרפות לקופה כרשום לעיל.

תשלום כספים מהקופה

נסיבות המזכות במשיכת כספים:

 1. בהגיע העמית לגיל 60 , והוותק בחשבון של 5 שנים לפחות.
 2. הכנסות העמית ובן זוגו אינן עולות על סכום ההכנסה המזערי כאמור בהוראת הדין. במקרה זה תשולם לעמית השלמה לסכום הנ”ל.
 3. ההוצאות הרפואיות של העמית או או של קרוביו (למעט טיפול שיניים) גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית של העמית / בן הזוג / קרובו – התשלום לעמית עפ”י אישור פקיד שומה.
 4. העמית או קרוביו חלו / נפגעו ובעלי נכות צמיתה בדרגה 75% לפחות – ישולם לעמית עפ”י אישור פקיד שומה.
 5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור 35% מהיתרה.

פטור ממס באישור פקיד שומה.

 1. לאחר פטירת העמית.

עמית שכיר:

לגבי סכומים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני ה- 02/01/05 וכן הרווחים בגינם:

 1. בהגיע העמית לגיל 60 אם פרש ממקום עבודתו או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
 1. טרם הגיע העמית לגיל 60 :
  • העמית פרש מעבודתו כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבד כשכיר תוך 6 חודשים
  • העמית החל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לתגמולים או קצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

עמית עצמאי:

יתרה ל-31/12/05 כולל רווחים:ניתן בנוסף למשוך במידה והוותק בקופה מעל 15 שנה.

משיכת כספים תוך 4 “ימי עסקים גמל” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת בקשת ההחזר בסניפי הבנק בצרוף המסמכים הנדרשים.

העברה מקופת גמל אחת לאחרת

 • העמית יפנה לקופה אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקופה המעבירה).
 • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.
 • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע”י הקופה המעבירה.
 • על ההעברה להתבצע תוך 7 “ימי עסקים גמל” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלה בקופה המועברת.
 • עם קבלת הכספים בקופה המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקופה המעבירה.
 • קופה נזילה במעמד שכיר – קיימת אופציה להעברת הכספים לחשבון במעמד עצמאי.

ניכויים לקופה

 • חשבון במעמד שכיר -הניכויים לטובת קופת הגמל בהתאם להסכמי השכר יבוצעו מתלוש המשכורת של העובדים.

העברת הנתונים והכספים ניתנים לביצוע באמצעות קבצים מגנטיים המועברים על ידי לשכת השרות של המעסיק, מס”ב, ישירות על ידי המעסיק בדואר אלקטרוני במבנה שיסוכם עם המעסיק או בכל דרך אחרת.

 • חשבון במעמד עצמאי – ניכויים שוטפים באמצעות תלוש המשכורת או בהרשאה לחיוב חשבון או מעת לעת מתלוש השכר או במזומן באמצעות סניפי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ.

תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה

 •  עפ”י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקופה את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית , מספר חשבונו בקופה (אם אינו חדש) , סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו , חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
 • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
 • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
 • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
 • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק , להעביר ריבית פיגורים בשיעור  שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.

פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריוות למעסיק בדבר עמידה   במועדי התשלום הנ”ל.

 • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקופה בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקופה לא תחשב לפיגור.