שינוי מבני

בהתאם להוראת סעיף 86 (ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס”ה-2005, נדרשה החברה שהתאגדה כקופת גמל תאגידית לעבור שינוי מבני אשר בסופו תנוהל קופת הגמל בידי חברה מנהלת ולא תהיה עוד תאגיד